• Tiếng Việt
  • English

Ghi nhận doanh thu

Trang chủ / Ghi nhận doanh thu

 

Giải pháp Quản lý Doanh thu của NetSuite giúp các công ty tuân thủ tốt hơn các chuẩn mực kế toán và báo cáo kết quả tài chính một cách kịp thời. Giải pháp giúp tự động hóa dự báo doanh thu, phân bổ, ghi nhận, tái phân loại và kiểm toán thông qua các nguyên tắc kế toán nhất định. Dù doanh nghiệp thực hiện các giao dịch bán hàng bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoặc cả hai; dù các giao dịch này xảy ra tại một thời điểm duy nhất hay qua các mốc thời gian khác nhau thì giải pháp này vẫn có thể lập kế hoạch, hạch toán và trình bày doanh thu trên báo cáo tài chính một cách chính xác.

Lợi ích nổi bật

Tăng hiệu quả

Tiết kiệm thời gian và giảm sự phụ thuộc vào bảng tính thủ công bằng cách tự động hóa quy trình quản lý doanh thu.

Cải thiện dự báo

Cải thiện độ chính xác của dự báo với các cập nhật theo thời gian thực về doanh thu cam kết, chưa thực hiện và được ghi nhận.

Cải thiện thời gian đóng sổ

Dễ dàng phân bổ tiêu chuẩn hóa, thiết lập các chuẩn mực dựa trên doanh thu và quản lý miễn giảm thuế, giúp giảm sai sót và cho phép nhân viên kế toán tập trung vào các nhiệm vụ khác.

Hợp lý hóa Báo cáo

Tự động điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện và cập nhật số dư hợp đồng dựa trên các hóa đơn thực tế và tổng doanh thu kiếm được.

Tính năng Sản phẩm

Xác định Giá bán độc lập bằng cách sử dụng công thức hằng số hoặc hàm động để tự động phân bổ doanh thu trên hợp đồng bằng cách áp dụng các quy tắc phức tạp do người dùng thiết lập. Sửa đổi các phân bổ theo phương pháp phi hồi tố hoặc hồi tố để kết hợp các hoạt động bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Sửa đổi kế hoạch doanh thu riêng lẻ hoặc hàng loạt – các thay đổi cập nhật tổng số tự động, giúp tiết kiệm thời gian và tránh các lỗi thủ công. Các cập nhật có thể được áp dụng cho các khoảng thời gian còn lại trong một kế hoạch hoặc toàn bộ kế hoạch, với các điều chỉnh, bao gồm tăng tốc hoặc thu hồi.

Ghi nhận doanh thu chính xác bằng cách xây dựng các nghĩa vụ thực hiện, các mốc quan trọng của dự án và các yếu tố ảnh hưởng khác vào kế hoạch doanh thu cho từng hợp đồng. NetSuite hỗ trợ nhiều phương pháp ghi nhận doanh thu, bao gồm đăng ký, hoàn thành (số lượng hoặc ngày), hoàn thành dự án (theo các mốc hoặc tỷ lệ phần trăm) và các mô hình định giá dựa trên thời gian và nguyên vật liệu.

Hệ thống báo cáo điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện và cập nhật số dư tài sản hợp đồng tự động dựa trên các hóa đơn và tổng doanh thu thực tế.

Cải thiện độ chính xác của dự báo với dữ liệu theo thời gian thực và cập nhật dự báo khi doanh thu thực tế được ghi nhận. Các kế hoạch dự báo được tạo tự động cho từng hợp đồng bằng cách sử dụng lịch trình ghi nhận doanh thu liên quan.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP