• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Tài liệu

Trang chủ / Quản lý Tài liệu

Liên kết tài liệu tham chiếu với mọi giao dịch từ mọi bên liên quan

Hệ thống quản lý tài liệu tích hợp đầy đủ của NetSuite cho phép bạn thêm tài liệu tham chiếu vào bất kỳ hồ sơ nào. Gần như mọi loại bản ghi trong hệ thống đều hỗ trợ các tệp đính kèm tài liệu liên quan và bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tài liệu này bằng hệ thống xác thực NetSuite.

Hệ thống quản lý tài liệu cũng có thể được sử dụng để lưu trữ và quản lý tập trung các tệp đính kèm khác trong quy trình làm việc của NetSuite — tập lệnh tùy chỉnh, nội dung web, tệp đính kèm email từ mẫu văn bản trường hợp hỗ trợ, v.v.

Các lợi ích chính

  • Tài liệu tự động liên quan đến bản ghi mà bạn cần
  • Các siêu liên kết được tạo bởi hệ thống bảo mật và được quản lý bởi hệ thống xác thực của NetSuite
  • Quản lý tập trung nhiều loại nội dung khác nhau để giữ các đội ngũ làm việc hiệu quả cùng nhau
  • Hỗ trợ nhiều loại tệp không có cấu trúc bao gồm tệp hình ảnh, tệp văn phòng, pdf, …

Tìm hiểu cách giải pháp Quản lý Tài liệu Tập trung của NetSuite hợp lý hóa hoạt động kinh doanh