• Tiếng Việt
  • English

Kế toán Dự án

Trang chủ / Kế toán Dự án

Tính năng Kế toán dự án của NetSuite PSA cho phép theo dõi và quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong suốt thời gian thực hiện dự án. Đảm bảo khách hàng thanh toán chính xác và đúng hạn, tự động hóa các tính toán và phân bổ doanh thu phức tạp, hỗ trợ nhiều kịch bản doanh thu trên cơ sở từng dự án. Ngoài ra, mọi giao dịch gắn với một tài khoản sổ cái chung sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đầy đủ về tình trạng tài chính của dự án.

Lợi ích nổi bật

Lập hóa đơn và thanh toán tự động

Quy tắc thanh toán linh hoạt của NetSuite hỗ trợ các hợp đồng dịch vụ với hóa đơn chính xác, giảm thời gian thu hồi tiền tồn đọng (DSO).

Ghi nhận doanh thu và dự báo

Xem trạng thái doanh thu dưới dạng chi tiết hoặc tóm tắt.Ghi nhận doanh thu tách biệt từ dự án để hỗ trợ các nghĩa vụ thực hiện dựa trên dịch vụ và đảm bảo tuân thủ doanh thu.

Quản lý Ngân sách Tốt hơn

Tạo, quản lý và chỉnh sửa ngân sách dự án từ cấp danh mục đầu tư cho đến các nhiệm vụ riêng lẻ.

Tính năng Sản phẩm

Tập trung hóa, quản lý và tự động hóa việc lập hóa đơn – từ các hóa đơn dịch vụ đơn giản đến các dự án định kỳ, thời gian và nguyên vật liệu phức tạp hơn và chi phí đầu tư cố định. Quản lý các phê duyệt dựa trên khách hàng hoặc dự án bằng công cụ lập hóa đơn và xem số dư chưa thanh toán trong thời gian thực. 

Ghi nhận doanh thu theo lịch biểu và nguyên tắc do doanh nghiệp tự thiết lập, với nhiều quy tắc doanh thu, như nhân sự, chi phí cố định, tiến độ hoàn thành công việc và các quy tắc dựa trên chi phí khác. Tận dụng việc ghi nhận doanh thu tách biệt với thanh toán dự án để hỗ trợ đo lường khả năng sinh lời.

Xác định, tổng hợp và gán các đơn đặt hàng vào chi phí cho các dự án cụ thể, đồng thời phân bổ chi phí trực tiếp và gián tiếp so với ngân sách dự án. Lập ngân sách hiệu quả hơn bằng cách xác định các hạng mục được phân bổ chi phí, trên cơ sở từng dự án và hiểu rõ về tất cả các chi phí có thể lập hóa đơn và không phải thanh toán liên quan đến các dự án cụ thể.

Các khoản phí dự báo gắn liền với các hoạt động trong tương lai và đo lường khả năng sinh lời tổng thể của dự án để cải thiện thông tin chi tiết và khả năng dự đoán. Theo dõi doanh thu chi tiết hoặc thông qua báo cáo tóm tắt để đưa ra quyết định sáng suốt và đánh giá hiệu suất dự án ảnh hưởng đến tổ chức như thế nào. 

Dashboard và báo cáo có thể được cấu hình dễ dàng, cho phép tất cả các bên liên quan truy cập theo thời gian thực vào thông tin quan trọng. Theo dõi tóm tắt về thanh toán và doanh thu, đồng thời tạo biểu đồ và báo cáo hiển thị dữ liệu chi tiết ở cấp độ dự án, bao gồm các chỉ số về lợi nhuận, nhật ký doanh thu và ngân sách dự án so với thực tế.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite OneWorld!