• Tiếng Việt
  • English

Tính năng Sản phẩm

Dành cho Năng lượng

Trang chủ / Báo cáo

Báo cáo

BI (Business Intelligence) theo thời gian thực

Báo cáo và Phân tích

  • Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu với các loại báo cáo dễ dàng tạo và tùy chỉnh.
  • Tạo báo cáo và trang tổng quan kết hợp dữ liệu hoạt động, tài chính và KPI.
  • Phân tích các biện pháp và kết quả thống kê cho từng bộ phận, vị trí, nhà tài trợ và hơn thế nữa.
  • Khả năng hiển thị theo thời gian thực cho tất cả các vị trí chính cũng như các bên liên quan, từ bản tóm tắt cấp cao cho đến các giao dịch cơ bản.
  • Đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro với bảo mật mạnh mẽ, tách biệt các nhiệm vụ, các quy trình kinh doanh có thể được kiểm toán đầy đủ.

Ảnh hưởng kinh doanh

Insight

Hiển thị minh bạch, theo thời gian thực về hiệu suất của công ty trên tất cả các chức năng kinh doanh, tất cả các cấp.

Nền tảng hợp nhất

Một nền tảng duy nhất – tất cả dữ liệu doanh nghiệp nằm trong một nguồn duy nhất.